Niestety wystąpił błąd і w tej chwili serwer nie może przetworzyć wysłanego żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

AUTOS Oddział Rzgów Sprzedaż Części Do Samochodów Ciężarowych I Naczep

Witryna autos.com.pl

Au­tos to mo­to­ry­za­cja i wszyst­ko co z nią zwią­za­ne, to na­sza pa­sja. Czę­ści za­mien­ne do sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych, przy­czep, na­czep, au­to­bu­sów,ma­szyn bu­dow­la­nych, wy­po­sa­że­nie warsz­ta­tów i pro­fe­sjo­nal­ny ser­wis nie ma­ją przed na­mi żad­nych ta­jem­nic. Zaj­mu­je­my się tym z nie­słab­ną­cym za­an­ga­żo­wa­niem od po­nad 28 lat. Dzię­ki te­mu je­ste­śmy jed­nym z naj­więk­szych na pol­skim ryn­ku dys­try­bu­to­rów czę­ści za­mien­nych do po­jaz­dów użyt­ko­wych. Co­dzien­nie bu­du­je­my re­la­cje z na­szy­mi klien­ta­mi i do­staw­ca­mi, nie­ustan­nie ba­da­jąc ich po­trze­by i ocze­ki­wa­nia. Dzię­ki te­mu je­ste­śmy pew­ni wy­so­kiej ja­ko­ści pro­duk­tów i usług, któ­re ofe­ru­je­my. Pro­fe­sjo­na­lizm i naj­wyż­sza ja­kość to fun­da­men­ty na­szej pra­cy. Na te­re­nie ca­łej Pol­ski ma­my 81 od­dzia­łów i punk­tów part­ner­skich oraz 4 ser­wi­sy cię­ża­ro­we. Po­za tym 9 w Cze­chach i 10 na Sło­wa­cji. 50 ty­się­cy po­zy­cji asor­ty­men­tu w cią­głej sprze­da­ży za­pew­nia na­szym klien­tom wy­so­ką do­stęp­ność czę­ści. A o ich bły­ska­wicz­ną do­sta­wę do klien­ta dba flo­ta oko­ło 180 aut do­staw­czych, któ­re co­dzien­nie ob­słu­gu­ją tra­sy na te­re­nie Pol­ski i za gra­ni­cą. Je­ste­śmy też wła­ści­cie­lem mar­ki czę­ści za­mien­nych do sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych ATP (Au­tos Truck Parts), któ­ra po­sia­da w ofer­cie po­nad 5000 po­zy­cji asor­ty­men­to­wych. Na po­cząt­ku 2016 ro­ku Au­tos wpro­wa­dził do swo­jej ofer­ty czę­ści za­mien­ne do ma­szyn bu­dow­la­nych, wśród któ­rych znaj­du­ją się m.​in. czę­ści JCB i czę­ści CAT.

Oferty pracy w firmie AUTOS Oddział Rzgów Sprzedaż Części Do Samochodów Ciężarowych I Naczep

  • Full Stack Web-Developer

    Polska

     ...Full Stack Web-Developer Wymagane na tym stanowisku: WordPress - Dobrze HTML5 - Dobrze CSS3 - Dobrze Microsoft Office 365 - Początkujący PHP - Dobrze JS/jQuery - Dobrze Projekt, w którym możesz pracować: Budowa i rozwój nowoczesnych stron... 
  • Full Stack Web-Developer - Programista i Administrator Stron

    Solec Kujawski, Kujawsko-Pomorskie

     ...zagranicą. W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko: Full Stack Web-Developer - Programista i Administrator Stron Miejsce pracy: Solec Kujawski Będziesz zajmował(a) się: budowaniem i rozwojem nowoczesnych...