Niestety wystąpił błąd і w tej chwili serwer nie może przetworzyć wysłanego żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

AUTOS Oddział Bielsko-Biała Sprzedaż Części Do Samochodów Ciężarowych I Maszyn Budowlanych

Witryna autos.com.pl

Au­tos to mo­to­ry­za­cja i wszyst­ko co z nią zwią­za­ne, to na­sza pa­sja. Czę­ści za­mien­ne do sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych, przy­czep, na­czep, au­to­bu­sów,ma­szyn bu­dow­la­nych, wy­po­sa­że­nie warsz­ta­tów i pro­fe­sjo­nal­ny ser­wis nie ma­ją przed na­mi żad­nych ta­jem­nic. Zaj­mu­je­my się tym z nie­słab­ną­cym za­an­ga­żo­wa­niem od po­nad 28 lat. Dzię­ki te­mu je­ste­śmy jed­nym z naj­więk­szych na pol­skim ryn­ku dys­try­bu­to­rów czę­ści za­mien­nych do po­jaz­dów użyt­ko­wych. Co­dzien­nie bu­du­je­my re­la­cje z na­szy­mi klien­ta­mi i do­staw­ca­mi, nie­ustan­nie ba­da­jąc ich po­trze­by i ocze­ki­wa­nia. Dzię­ki te­mu je­ste­śmy pew­ni wy­so­kiej ja­ko­ści pro­duk­tów i usług, któ­re ofe­ru­je­my. Pro­fe­sjo­na­lizm i naj­wyż­sza ja­kość to fun­da­men­ty na­szej pra­cy. Na te­re­nie ca­łej Pol­ski ma­my 81 od­dzia­łów i punk­tów part­ner­skich oraz 4 ser­wi­sy cię­ża­ro­we. Po­za tym 9 w Cze­chach i 10 na Sło­wa­cji. 50 ty­się­cy po­zy­cji asor­ty­men­tu w cią­głej sprze­da­ży za­pew­nia na­szym klien­tom wy­so­ką do­stęp­ność czę­ści. A o ich bły­ska­wicz­ną do­sta­wę do klien­ta dba flo­ta oko­ło 180 aut do­staw­czych, któ­re co­dzien­nie ob­słu­gu­ją tra­sy na te­re­nie Pol­ski i za gra­ni­cą. Je­ste­śmy też wła­ści­cie­lem mar­ki czę­ści za­mien­nych do sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych ATP (Au­tos Truck Parts), któ­ra po­sia­da w ofer­cie po­nad 5000 po­zy­cji asor­ty­men­to­wych. Na po­cząt­ku 2016 ro­ku Au­tos wpro­wa­dził do swo­jej ofer­ty czę­ści za­mien­ne do ma­szyn bu­dow­la­nych, wśród któ­rych znaj­du­ją się m.​in. czę­ści JCB i czę­ści CAT.

Oferty pracy w firmie AUTOS Oddział Bielsko-Biała Sprzedaż Części Do Samochodów Ciężarowych I Maszyn Budowlanych

 • Full Stack Web-Developer

  Solec Kujawski, Kujawsko-Pomorskie

  Technologie i umiejętności: Wymagane na tym stanowisku: WordPress - Dobrze HTML5 - Dobrze CSS3 - Dobrze Microsoft Office 365 - Początkujący PHP - Dobrze JS lub jQuery - Dobrze Projekt, w którym możesz pracować: Budowa i rozwój nowoczesnych...
 • Magazynier

  Łódź

   ...rosnącymi potrzebami naszych klientów poszukujemy gotowych i chętnych do pracy pracowników. Aktualnie mamy wolny wakat na stanowisko: Magazynier Miejsce pracy: Łódź Obowiązki magazyniera: przyjmowania i wydawanie towaru, terminowe i zgodne ze zleceniem... 
 • HANDLOWIEC

  Krosno, Podkarpackie

  P.W. AUTOS to w 100% polska firma. W branży automotiv jesteśmy obecni od ponad 25 lat. Dostarczamy części zamienne i reagujemy na potrzeby klientów już w 84 miejscach w Polsce oraz kilkunastu na terenie Czech i Słowacji. W związku z rosnącymi potrzebami naszych klientów...
 • Specjalista ds. Zakupów dział Wyposażenia Warsztatów

  Solec Kujawski, Kujawsko-Pomorskie

   ...klientów poszukujemy gotowych i chętnych do pracy pracowników. Aktualnie mamy wolne wakaty na stanowisko: Specjalista ds. Zakupów dział Wyposażenia Warsztatów Miejsce pracy: Solec Kujawski Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie... 
 • Magazynier Słupsk

  Słupsk

  W związku z rozwojem firmy, poszukujemy pracowników do pracy w jednym z Oddziałów Firmy. Miejsce pracy: Słupsk Wymagania: - prawo jazdy kat. B - pożądane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, - umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, - mile widziane... 
 • Magazynier - Siedlce

  Siedlce

  2500 zł
   ...naszych klientów poszukujemy gotowych i chętnych do pracy pracowników. Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowisko: MAGAZYNIER Miejsce pracy: Siedlce Od kandydatów oczekujemy: ● gotowości do pracy na magazynie (system 1 zmianowy) ● zorganizowania, sumienności,... 
 • Specjalista ds. eksportu

  Solec Kujawski, Kujawsko-Pomorskie

   ...maszyn budowlanych w związku z dynamicznym rozwojem firmy zatrudni: Specjalistę ds. sprzedaży części do samochodów ciężarowych z językiem francuskim lub niemieckim Miejsce pracy: Solec Kujawski - Dział Eksportu Do obowiązków należeć będzie: ● Prowadzenie aktywnej... 
 • Specjalista ds. sprzedaży - Puławy

  Puławy, Lubelskie

   ...poszukujemy gotowych i chętnych do pracy pracowników. Aktualnie mamy wolny wakat na stanowisko: Specjalista ds. sprzedaży części do pojazdów użytkowych Miejsce pracy: Puławy Aplikuj i dołącz do najlepszych w branży!!! Do obowiązków specjalisty ds. sprzedaży należeć... 
 • Kierownik oddziału Legionowo

  Legionowo, Mazowieckie

  Firma AUTOS poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Kierownik oddziału Miejsce pracy: Legionowo Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: - zarządzanie i nadzór nad pracą oddziału - zapewnianie najwyższego standardu jakości oraz obsługi... 
 • Sprzedawca - Magazynier - Toruń

  Toruń

   ...poszukujemy gotowych i chętnych do pracy pracowników. Aktualnie mamy wolne 2 wakaty na stanowisko:SPRZEDAWCA-MAGAZYNIER Aplikuj i dołącz do najlepszych w branży!!! Miejsce pracy: TORUŃ Do obowiązków należeć będzie: ● prowadzenie aktywnej sprzedaży, ● rozwój działu...