Niestety wystąpił błąd і w tej chwili serwer nie może przetworzyć wysłanego żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

Newag S.A.

Witryna www.newag.pl

NEWAG S.A to nowo­cze­sna spółka, z tra­dy­cjami się­ga­ją­cymi roku 1876.

Jako jedna z naj­star­szych firm kole­jo­wych w Pol­sce NEWAG S.A ma wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w moder­ni­za­cji i pro­duk­cji taboru kole­jo­wego, pro­duk­cji tram­wa­jów i pojaz­dów metra. Spółka spe­cja­li­zuje się w napra­wach okre­so­wych oraz moder­ni­za­cji loko­mo­tyw elek­trycz­nych, elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych oraz pod­ze­spo­łów pojaz­dów szynowych.

W zakła­dach spółki w Nowym Sączu pro­du­ko­wane są spa­li­nowe i elek­tryczne zespoły trak­cyjne, wagony oso­bowe, moder­ni­zo­wane loko­mo­tywy spa­li­nowe, nato­miast w oddziale firmy w Gli­wi­cach pro­du­ko­wane są i moder­ni­zo­wane loko­mo­tywy elek­tryczne.

To wła­śnie w Gli­wi­cach powstają plat­formy naj­now­szych pro­duk­tów spółki — loko­mo­tyw Dra­gon i Griffin.

Poszu­ku­jemy doświad­czo­nych spe­cja­li­stów, ale jeste­śmy rów­nież otwarci na młode talenty, które dopiero roz­po­czy­nają swoją karierę zawo­dową. Nasi pra­cow­nicy to zazwy­czaj absol­wenci kie­run­ków tech­nicz­nych, takich jak mecha­nika i budowa maszyn, auto­ma­tyka i robo­tyka, trans­port, elek­tro­tech­nika oraz zarzą­dza­nie i inży­nie­ria pro­duk­cji. Cenimy zaan­ga­żo­wa­nie i ini­cja­tywę, wysoką moty­wa­cję do roz­woju oraz chęć podej­mo­wa­nia wyzwań, jak rów­nież dyna­mikę dzia­ła­nia i otwar­tość na zmiany.

Oferty pracy w firmie Newag S.A.

 • Specjalista ds. BHP

  Nowy Sącz

   ...oraz naprawami taboru szynowego, z wieloletnim branżowym doświadczeniem, poszukuje kandydatek i kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. BHP Miejsce pracy: Nowy Sącz Obo­wiązki: nad­zór nad prze­strze­ga­niem prze­pi­sów i zasad BHP oraz infor­mo­wa­nie... 
 • Projektant - Designer

  Kraków

   ...naprawami taboru szynowego, z wieloletnim branżowym doświadczeniem, poszukuje kandydatek i kandydatów na stanowisko: Projektant - Designer Miejsce pracy: Kraków Obo­wiązki: projektowanie części, zespołów i pojazdów szynowych w zakresie wzornictwa przemysłowego... 
 • Kierownik Działu BHP

  Nowy Sącz

   ...doświadczeniem, poszukuje kandydatek i kandydatów na stanowisko: Kierownik Działu BHP Miejsce pracy: Nowy Sącz Obo­wiązki na stanowisku:...  ...­ków, ana­liza źródeł, wdro­że­nie odpo­wied­niego planu dzia­łań napraw­czych, spo­rzą­dze­nie i pro­wa­dze­nie doku­men­... 
 • Elektromechanik

  Nowy Sącz

   ...modernizacją oraz naprawami taboru szynowego, z wieloletnim branżowym doświadczeniem, poszukuje kandydatek i kandydatów na stanowisko: Elektromechanik Miejsce pracy: Nowy Sącz Obowiązki: • montaż urządzeń i instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, •... 
 • Spawacz

  Nowy Sącz

   ...modernizacją oraz naprawami taboru szynowego, z wieloletnim branżowym doświadczeniem, poszukuje kandydatek i kandydatów na stanowisko: Spawacz Miejsce pracy: Nowy Sącz Obowiązki: • wykonywanie złączy spawanych zgodnie z dokumentacją technologiczną i zasadami wiedzy... 
 • Lakiernik

  Nowy Sącz

  Lakiernik Dodano: 2020-05-27Miejsce pracy: Nowy Sącz ZAKRES OBOWIĄZKÓW: ~przygotowanie powierzchni do lakierowania, ~nakładanie i szlifowanie szpachli na dużych powierzchniach, ~lakierowanie pojazdów szynowych. WYMAGANIA: ~wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe... 
 • Ślusarz mechanik

  Nowy Sącz

  Ślusarz mechanik Dodano: 2020-05-27Miejsce pracy: Nowy Sącz ZAKRES OBOWIĄZKÓW: montaż konstrukcji stalowych, montaż elementów wyposażenia wnętrz pojazdów szynowych na podstawie dokumentacji technicznej. WYMAGANIA: ~wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe o profilu... 
 • Manewrowy

  Nowy Sącz

  Manewrowy Dodano: 2020-04-27Miejsce pracy: Nowy Sącz ZAKRES OBOWIĄZKÓW: ~sprzęganie i rozprzęganie wagonów i pojazdów trakcyjnych w spoczynku oraz w ruchu, ~zabezpieczanie odstawionego taboru kolejowego sprawdzanie stanu rozjazdów i zwrotnic, na których odbywa się praca... 
 • Operator urządzeń skrawających

  Nowy Sącz

  Operator urządzeń skrawających Dodano: 2020-04-27Miejsce pracy: Nowy Sącz WYMAGANIA: ~wykształcenie minimum średnie techniczne, ~umiejętność obsługi frezarki konwencjonalnej, ~mile widziana umiejętność obsługi frezarki CNC, ~umiejętność dobierania narzędzi i parametrów...