Niestety wystąpił błąd і w tej chwili serwer nie może przetworzyć wysłanego żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

Newag S.A.

Witryna www.newag.pl

NEWAG S.A to nowo­cze­sna spółka, z tra­dy­cjami się­ga­ją­cymi roku 1876.

Jako jedna z naj­star­szych firm kole­jo­wych w Pol­sce NEWAG S.A ma wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w moder­ni­za­cji i pro­duk­cji taboru kole­jo­wego, pro­duk­cji tram­wa­jów i pojaz­dów metra. Spółka spe­cja­li­zuje się w napra­wach okre­so­wych oraz moder­ni­za­cji loko­mo­tyw elek­trycz­nych, elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych oraz pod­ze­spo­łów pojaz­dów szynowych.

W zakła­dach spółki w Nowym Sączu pro­du­ko­wane są spa­li­nowe i elek­tryczne zespoły trak­cyjne, wagony oso­bowe, moder­ni­zo­wane loko­mo­tywy spa­li­nowe, nato­miast w oddziale firmy w Gli­wi­cach pro­du­ko­wane są i moder­ni­zo­wane loko­mo­tywy elek­tryczne.

To wła­śnie w Gli­wi­cach powstają plat­formy naj­now­szych pro­duk­tów spółki — loko­mo­tyw Dra­gon i Griffin.

Poszu­ku­jemy doświad­czo­nych spe­cja­li­stów, ale jeste­śmy rów­nież otwarci na młode talenty, które dopiero roz­po­czy­nają swoją karierę zawo­dową. Nasi pra­cow­nicy to zazwy­czaj absol­wenci kie­run­ków tech­nicz­nych, takich jak mecha­nika i budowa maszyn, auto­ma­tyka i robo­tyka, trans­port, elek­tro­tech­nika oraz zarzą­dza­nie i inży­nie­ria pro­duk­cji. Cenimy zaan­ga­żo­wa­nie i ini­cja­tywę, wysoką moty­wa­cję do roz­woju oraz chęć podej­mo­wa­nia wyzwań, jak rów­nież dyna­mikę dzia­ła­nia i otwar­tość na zmiany.

Oferty pracy w firmie Newag S.A.

 • Spawacz

  Nowy Sącz

   ...modernizacją oraz naprawami taboru szynowego, z wieloletnim branżowym doświadczeniem, poszukuje kandydatek i kandydatów na stanowisko: Spawacz Miejsce pracy: Nowy Sącz Wymagania: • wykształcenie kierunkowe, minimum zawodowe o profilu technicznym • przynajmniej... 
 • Lakiernik

  Nowy Sącz

   ...metra i tramwajów. W związku z dynamicznym rozwojem firma Newag S.A. poszukuje obecnie specjalistów do pracy na stanowisko: Lakiernik Jeżeli chcesz odpowiadać za: przygotowanie powierzchni do lakierowania nakładanie i szlifowanie szpachli na dużych... 
 • Elektromechanik

  Nowy Sącz

   ...tramwajów. W związku z dynamicznym rozwojem firma Newag S.A. poszukuje obecnie specjalistów do pracy na stanowisko: Elektromechanik Obowiązki: montaż urządzeń i instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej montaż urządzeń sygnalizacyjnych... 
 • Specjalista ds. Reklamacji

  Nowy Sącz

   ...spalinowych oraz pojazdów metra i tramwajów. W związku z dynamicznym rozwojem firma Newag S.A. poszukuje specjalisty do pracy na stanowisko: Specjalista ds. Reklamacji Jeśli chcesz odpowiadać za: przyjmowanie i analizę zgłoszeń reklamacyjnych uzgodnienia... 
 • Specjalista ds. Reklamacji

  Nowy Sącz

   ...­wego, z wie­lo­let­nim bran­żo­wym doświad­cze­niem, poszu­kuje kan­dy­da­tek i kan­dy­da­tów na sta­no­wi­sko: Specjalista ds. Reklamacji Miejsce pracy: Nowy Sącz/Łódź Obo­wiązki: przyjmowanie i analiza zgłoszeń reklamacyjnych uzgodnienia miejsca... 
 • Serwisant pojazdów

  Warszawa

   ...Jest wiodącym polskim producentem elektrycznych i spalinowych pojazdów pasażerskich, lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz...  .... poszukuje obecnie specjalistów do pracy na stanowisko: Serwisant pojazdów Miejsce pracy: Warszawa Jeżeli chcesz odpowiadać... 
 • Serwisant Pojazdów

  Warszawa

  Serwisant Pojazdów Dodano: 2020-01-08Miejsce pracy: Kraków, Rzeszów, Skarżysko-Kamienna, Katowice, Gliwice, Kędzierzyn Koźle, Wrocław, Łódź, Warszawa, Zamość, Lublin, Gdynia, Gdańsk, Sopot, Szczecin, Poznań, Białystok ZAKRES OBOWIĄZKÓW: ~wykonywanie bieżących przeglądów... 
 • Kierownik Zespołu Serwisu

  Katowice

   ...no­wego, z wie­lo­let­nim bran­żo­wym doświad­cze­niem, poszu­kuje kan­dy­da­tek i kan­dy­da­tów na sta­no­wi­sko: Kierownik Zespołu Serwisu Miejsce pracy: Katowice Obo­wiązki: nadzór nad terminową realizacją postanowień reklamacyjnych delegowanie... 
 • Serwisant Pojazdów Szynowych

  Kraków

   ...wiodącym polskim producentem elektrycznych i spalinowych pojazdów pasażerskich, lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz pojazdów...  ...obecnie specjalistów do pracy na stanowisko: Serwisant Pojazdów Szynowych Jeżeli chcesz odpowiadać za: wykonywanie bieżących przeglądów... 
 • Manewrowy

  Nowy Sącz

  Manewrowy Dodano: 2019-12-11Miejsce pracy: Nowy Sącz ZAKRES OBOWIĄZKÓW: ~sprzęganie i rozprzęganie wagonów i pojazdów trakcyjnych w spoczynku oraz w ruchu ~zabezpieczanie odstawionego taboru kolejowego ~sprawdzanie stanu rozjazdów i zwrotnic, na których odbywa się...