Niestety wystąpił błąd і w tej chwili serwer nie może przetworzyć wysłanego żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

Newag S.A.

Witryna www.newag.pl

NEWAG S.A to nowo­cze­sna spółka, z tra­dy­cjami się­ga­ją­cymi roku 1876.

Jako jedna z naj­star­szych firm kole­jo­wych w Pol­sce NEWAG S.A ma wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w moder­ni­za­cji i pro­duk­cji taboru kole­jo­wego, pro­duk­cji tram­wa­jów i pojaz­dów metra. Spółka spe­cja­li­zuje się w napra­wach okre­so­wych oraz moder­ni­za­cji loko­mo­tyw elek­trycz­nych, elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych oraz pod­ze­spo­łów pojaz­dów szynowych.

W zakła­dach spółki w Nowym Sączu pro­du­ko­wane są spa­li­nowe i elek­tryczne zespoły trak­cyjne, wagony oso­bowe, moder­ni­zo­wane loko­mo­tywy spa­li­nowe, nato­miast w oddziale firmy w Gli­wi­cach pro­du­ko­wane są i moder­ni­zo­wane loko­mo­tywy elek­tryczne.

To wła­śnie w Gli­wi­cach powstają plat­formy naj­now­szych pro­duk­tów spółki — loko­mo­tyw Dra­gon i Griffin.

Poszu­ku­jemy doświad­czo­nych spe­cja­li­stów, ale jeste­śmy rów­nież otwarci na młode talenty, które dopiero roz­po­czy­nają swoją karierę zawo­dową. Nasi pra­cow­nicy to zazwy­czaj absol­wenci kie­run­ków tech­nicz­nych, takich jak mecha­nika i budowa maszyn, auto­ma­tyka i robo­tyka, trans­port, elek­tro­tech­nika oraz zarzą­dza­nie i inży­nie­ria pro­duk­cji. Cenimy zaan­ga­żo­wa­nie i ini­cja­tywę, wysoką moty­wa­cję do roz­woju oraz chęć podej­mo­wa­nia wyzwań, jak rów­nież dyna­mikę dzia­ła­nia i otwar­tość na zmiany.

Oferty pracy w firmie Newag S.A.

 • Ślusarz Mechanik Gliwice

  Gliwice

   ...lokomotyw Wymagania: - minimum 2 lata doświadczenia jako ślusarz - zaangażowanie i dyspozycyjność - komunikatywność i zorientowanie...  ...o przesłanie aplikacji z dopiskiem w temacie: ślusarz mechanik-Gliwice. Prosimy o zamieszczenie klauzuli o ochronie danych osobowych... 
 • Pracownik Produkcji - Operator CNC

  Nowy Sącz

  Operator CNC Dodano: 2020-07-10Miejsce pracy: Nowy Sącz ZAKRES OBOWIĄZKÓW: ~obsługa tokarki konwencjonalnej, ~ustawianie maszyny, dobór narzędzi oraz parametrów skrawania – na podstawie rysunków i dokumentacji technologicznej, ~prawidłowa realizacja procesu obróbki... 
 • Młodszy Specjalista ds. Zakupów (Dział Zakupów)

  Nowy Sącz

  Młodszy Specjalista ds. Zakupów (Dział Zakupów) Dodano: 2020-07-10Miejsce pracy: Nowy Sącz ZAKRES OBOWIĄZKÓW: ~bieżące prowadzenie procesów zakupowych materiałów strategicznych ~poszukiwanie substytutów oraz identyfikacja potencjalnych nowych źródeł dostaw ~administrowanie...