Niestety wystąpił błąd і w tej chwili serwer nie może przetworzyć wysłanego żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

5 z 56 ofert pracy

Jooble aplikowanie

Pielęgniarka/położna - opiekunka

Firma: Samorządowy Żłobek w Siechnicach
Miasto: Siechnice, Dolnośląskie
Etat: Pełny etat
Opis oferty pracy

Dyrektor Samorządowego Żłobka w Siechnicach

Ul. Adama Mickiewicza 16 ,55-011 Siechnice

na podstawie:

1) Ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 ze zm.)

2) Ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (Dz. U Nr 45; poz. 235 ze zm.)

Ogłasza nabór na stanowisko

PIELĘGNIARKI lub POŁOŻNEJ – opiekunki

w Samorządowym Żłobku w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16.

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 etat, od poniedziałku do piątku,

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy na stanowisku: od zaraz

Wymagania niezbędne wobec kandydata:

a) posiada obywatelstwo polskie,

b) stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku,

c) posiada wykształcenie zgodne z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r., tj.:

- zawód pielęgniarki, położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone przez okręgową radę pielęgniarek i położnych.

- Posiada dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub odpowiednio szkoły położnych

- odbyła wymagany staż podyplomowy

d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

e) czynnie wykonuje zawód pielęgniarki lub położnej,

f) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

g) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,

h) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

i) cieszy się nieposzlakowaną opinią

j) jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne

Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3, wiedza z zakresu chorób wczesnodziecięcych

b) umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych

c) dobra organizacja pracy

d) wysoka kultura osobista

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) miejsce pracy: budynek parterowy, stanowisko pracy mieści się na parterze

b) praca w pomieszczeniach żłobka

c) bezpośredni kontakt z dziećmi i rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka,

d) praca wymaga umiejętnego współdziałania z rodzicami dzieci uczęszczającymi do żłobka,

z pracownikami, oraz innymi osobami, z którymi wymagany będzie kontakt z uwagi na charakter pracy,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pielęgniarki:

- troskliwe, łagodne i wyrozumiałe traktowanie dzieci powierzonych opiece

- odpowiedzialność za stan higieniczny, żywienie, pielęgnację dziecka oraz edukacje zdrowotną

- nadzorowanie stanu higienicznego dzieci i pomieszczeń żłobka (kształtowanie nawyków higienicznych,

- pielęgnacja wrażliwej skóry małego dziecka, przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego

w pomieszczeniach żłobka, profilaktyka zakażeń wewnątrzzakładowych

- prowadzenie nadzoru nad żywieniem dzieci oraz dbałość o estetykę podawania posiłków, czuwanie nad prawidłowym sposobem karmienia dzieci

- edukacja zdrowotna personelu i rodziców, promowanie zdrowia wśród dzieci, udzielanie porad dotyczących postaw i zachowań zdrowotnych, a także szkolenia wewnątrzzakładowe personelu

- prowadzenie apteczek żłobka

- kontaktowanie się z rodzicem w przypadku zachorowania dziecka

- stwarzanie dzieciom w grupie żłobkowej warunków bytowych zbliżonych do domowych

- opieka oraz dbałość o higienę dzieci

- pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi

- zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa

- przestrzeganie obowiązującego prawa lokalnego, regulaminów wewnętrznych oraz Instrukcji

i Zarządzeń obowiązujących w Żłobku

- wykonywanie wszystkich czynności opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczych

- udzielanie rodzicom informacji na temat dzieci,

- dbanie o estetykę i porządek w sali

- sumienne wykonywanie poleceń służbowych przełożonych,

- przestrzeganie tajemnicy służbowej.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

a) list motywacyjny

b) życiorys zawodowy (CV)

c) kopie dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu stwierdzone przez okręgową radę pielęgniarek i położnych

d) podpisane oświadczenie, kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta

z pełni praw publicznych

e) podpisane oświadczenie, że kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi

f) podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

1. W przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny) danych innych, niż wyszczególnionych w art. 22(1) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz.U. z 2018 r., poz. 917 t.j.), Ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2018 r., poz. 2160 t.j.), w zw. z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. z 2018 r., poz. 603 t.j.), składane pisma powinny zawierać oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci fotografii portretowej, informacji o zainteresowaniach oraz posiadanych dodatkowych umiejętnościach i dodatkowych danych kontaktowych - na potrzeby prowadzonej rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. WE L 119 z 4.05.2016, str. 1) do czasu upływu terminu przedstawienia roszczeń.

2.W przypadku wyłonienia kandydata na w/w stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem stosunku pracy winien dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument o nie figurowaniu

w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

3.Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. do godz.15.00

w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,NABÓR- Pielęgniarka/Położna- Opiekunka, pocztą

lub osobiście w Sekretariacie Samorządowego Żłobka w Siechnicach, ul. Adama Mickiewicza 16,

55-011 Siechnice.

4. Aplikacje, które nie będą zawierały kompletu dokumentów, nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne

zostaną poinformowani telefonicznie.

KLAUZULA INFORMACYCJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem Danych Osobowych jest Samorządowy Żłobek w Siechnicach, ul. Adama Mickiewicza 16, 55-011 Siechnice, tel. +4871750XXXX.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: , lub pisemnie na adres Administratora.

3.Dane osobowe w związku z procesem naboru na stanowisko pielęgniarki lub położonej – opiekunki w Samorządowym Żłobku w Siechnicach, przetwarzane są na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. na podstawie zgody wyrażonej przez kandydata co do danych biometrycznych (fotografii), dodatkowych danych kontaktowych oraz informacji o zainteresowaniach kandydata lub dodatkowych umiejętnościach, w celu złożenia aplikacji na konkurs;

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 22(1) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

w zw. z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz Ustawą z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi do lat 3, tj. w celu złożenia aplikacji w związku z zamiarem kandydata zawarcia umowy o pracę, zainteresowania ofertą o konkursie na stanowisko wymienione w ogłoszeniu;

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko).

4.Nie przekazujemy danych do innych odbiorców lub państwa trzeciego poza terenem Polski i UE.

5.Okres przechowywania danych wynosi 3 lata od chwili zakończenia rekrutacji i wyłonienia kandydata do zatrudnienia.

6.Katalog praw przysługujących kandydatowi do pracy:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawienia danych);

- prawo do usunięcia danych, jeśli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw prawnych do ich przetwarzania, można żądać ich usunięcia (jeśli zakaz nie wynika z prawnych interesów Administratora, w szczególności prawa o finansowego, fiskalnego);

- ograniczenia przetwarzania danych;

- wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania danych;

- prawo do żądania do przeniesienia danych do innego Administratora;

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego we względu na centralną ochronę danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie w wypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych osobowych bądź niezgodności z celem ich zebrania.

- prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeśli została wyrażona na podstawie zgody; zgoda może być wycofana w każdej chwili;

7. Dobrowolność podania danych:

- podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem udziału w konkursie, a następie zawarcia umowy,

- dobrowolne, jeśli zebrano je na podstawie zgody.

W przypadku niepodania danych niezbędnych do zawarcia umowy, możemy odmówić jej podpisania. W przypadku niepodania dobrowolnego danych kandydat nie ponosi żadnych konsekwencji.

Oferta pracy dodana 21 dni temu na jooble

Dziękujemy!